Prelucrarea datelor

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Colegiul Județean al Medicilor Iași prelucrează datele personale ale membrilor săi în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a legislației ce reglementează exercitarea profesiei de medic, respectiv: Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată; Statutul Colegiului Medicilor din România.

Vă invităm să citiți informațiile de mai jos pentru a putea fi la curent cu modul în care prelucrăm datele pe care ni le oferiți.

Prelucrarea datelor personale în scop legal.

Colegiul Județean al Medicilor Iași prelucrează datele cu caracter personal în mod legitim în scopul:

– de a apăra demnitatea, libertatea și independența profesională a medicului în exercitarea profesiei;
– de a promova drepturile și interesele medicului în toate domeniile de activitate;
– de a asigura respectarea de către medic a obligațiilor ce îi revin față de pacient și de sănătatea public;
– profesional al îndeplinirii obligațiilor legale, în condițiile reglementate de legislația specifică în domeniul medical, al asigurărilor, precum și de legislația cu aplicabilitate generală;
– de marketing direct și informare, după ce persoana vizată își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, Colegiul Județean al Medicilor Iași colectează datele furnizate de către medici în mod direct, la momentul înscrierii în colegiu sau la reavizarea anuală a certificatului de membru și ori de câte ori este necesar pentru desfășurarea în condiții de legalitate a activității profesionale.

Categorii de destinatari către care se pot transmite datele personale:

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, Colegiul Județean al Medicilor Iași poate comunica aceste date personale către:

– Colegiul Medicilor din Romania;
– Instanțelor de judecată, Ministerului Public sau organelor de poliție;
-Altor persoane care prelucrează date cu caracter personal, în condițiile legii.

Orice transmitere de date are la bază fie o reglementare legală, fie una contractuală, limitativă la obiectivul prelucrării şi respectarea cerinţelor Regulamentului General de Prelucrare a Datelor.

Păstrarea datelor personale.

Datele personale vor fi păstrate până la expirarea calității de membru al Colegiului Județean al Medicilor Iași și a termenelor de arhivare, în codițiile reglementate de legislația în vigoare.

Drepturile persoanei vizate.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate în Legea 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date modificată și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european nr. 679/2016, puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi: dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a adresa o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul la acces: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Colegiul Județean al Medicilor Iași o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare: persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, acest drept dă posibilitatea persoanei vizate de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la Colegiul Județean al Medicilor Iași, prin oricare din mijloacele de comunicare puse la dispoziție (depunere la sediu, servicii poștale, e-mail, fax).

Contact

Ne puteti contacta:
• prin e-mail, la adresa: collegiumiasi@gmail.com
• printr-o cerere transmisă prin poștă, la adresa: Iași, B-dul Carol I nr. 3-5.
• telefonic, la numărul: 0232 21 99 98

Prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct

Derulăm periodic campanii de informare pentru membrii colegiului cu privire la activitatea și evenimentele organizate, la noutățile legislative, etc. și ne dorim să fiți informați legat de acestea.

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimțământul rămâne în vigoare până la notificarea Colegiului Județean al Medicilor Iași, în sens contrar, din partea dumneavoastră.

Cunosc drepturile acordate de Legea 677/2001, inclusiv dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție și faptul că pot să le exercit printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă la sediul Colegiul Județean al Medicilor Iași.

Copyright Colegiul Medicilor Iasi 2020. Toate drepturile rezervate. Marketing medical