COMPONENŢA COMISII CMI

Comisii

Coordonator: Dr. Cristina Gavril
Prof. Dr. Mircea Onofriescu
Dr. Cristina Gavril
Dr. Liliana Mihailov
Dr. Dragoș-Lucian Aursulesei
Dr. Mariana Floria
Dr. Lidia-Iuliana Arhire
Dr. Victor-Vlad Costan
Dr. Anca Deleanu
Dr. Vladimir Poroch
Dr. Sanda Scutaru


Regulamentul Comisiei de jurisdictie si deontologie profesionala
Etape procedurale
Declaratia de confidentialitate
Declaratia de evitare a conflictelor de interese
Coordonator: Dr. Olărașu Viorel 

Membri:
Dr. Viorel Olărașu
Dr. Cristina-Mihaela Contandache
Dr. Mihaela Nastasă
Dr. Simona-Nicoleta Naghi
Dr. Carmen-Maria Hamod
Obiectivele Comisiei de Avizari si Acreditari
Comisia de Avizari si Acreditari din cadrul Colegiului Medicilor Iasi are ca obiectiv impunerea unor standarde si criterii de asigurare a calitatii actului medical pe teritoriul judetului Iasi. In acest sens comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:
 1. Asigura impreuna cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului si Sportului si din Ministerul Sanatatii verificarea,validarea si echivalarea calificarii membrilor sai;
 2. Participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale;
 3. Elaboreaza si propune criteriile si metodologia pentru acordarea si revocarea avizului de libera practica, a avizului de infiintare a cabinetelor medicale si de functionare a unitatilor medico-sanitare precum si metodologia de emitere a autorizatiei de libera practica, de infiintare a cabinetelor medicale sau de functionare a unitatilor medico-sanitare cu respectarea principiului "numerus claussus";
 4. Participa in cadrul comisiilor centrale de acreditari;
 5. Propune si avizeaza metodologia de acreditare a unitatilor medico-sanitare;
 6. Propune metodologia de privatizare a unitatilor sanitare de stat;
 7. Supravegheaza desfasurarea licitatiilor si a altor modalitati de privatizare a unitatilor medico-sanitare, a mijloacelor tehnice, etc. de stat.
 
 1. Procedurile Comisiei de Avizări și Acreditari
o    Certificatul de membru CMR ( Legea 95/ 2006,  ; Decizia nr.1/ 2015 – aviz practica temporara pentru medici străini, Decizia nr. 1/2009 si nr.3/2011 – eliberarea certif. CM, Decizia nr. 11/ 24.06.2016, Legea nr.113/ 2016)
  Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii 95/2006 – Legea privind reforma in sanatate, Titlul XII, Art. 384, 387, 382, 383 privind calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR), Art. 412 lit. l), 454 (1) si (2) privind obligatia platii cotizatiei datorate in calitate de membru al CMR, Art. 412 lit d), 414, 415 privind formarea continua in cadrul Programului de Educatie Continua (EMC) si Deciziile 6, 7 si 8 din 28 iulie 2006 ale Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania si eliberarea certificatului de membru CMR sunt necesare urmatoarele acte:
 1. Cerere către preşedintele CMI şi Declaratie pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevazute la art. 382 şi 383 din Legea 95/2006
 2. Adeverinta din care sa rezulte exercitarea profesiei de medic în ultimii 5 ani
 3. Copie legalizată după diploma de absolvire a facultăţii
 4. Copie după Buletinul de Identitate / Cartea de Identitate
 5. Copie certificat de căsătorie / divorţ (dacă este cazul)
 6. Cazier judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) – în original
 7. Certificat medical tip A 5 (cu viza psihiatrie, viza interne) – în original (valabil 3 luni de la data eliberării)
 8. Copie ordin de confirmare medic specialist / primar
 9. Copie ordin de confirmare în a doua specialitate (dacă este cazul)
 10. Copie dispoziţie de repartizare rezidenţiat (pentru medicii rezidenţi) și prima pagină a carnetului de rezident
 11. Copie după certificat de competenţă / supraspecializări / doctor în medicină (dacă este cazul)
 12. ADEVERINŢĂ de la unitatea medicală – Spitalul plătitor, cu menţiunea reţinerii cotizaţiei către CMI
 13. Adeverinţa UMF de post în gradul didactic (asistent, profesor, etc.)
 14. Adeverinta de post în cercetare (asistent cercetare, cercetător)
 15. Adeverinţă UMF care să ateste calitatea de doctorand a solicitantului
 16. Copie după asigurarea de malpraxis şi după chitanţa plăţii Asigurării de Malpraxis (exceptie medicii rezidenţi)
 17. Atestat ORE E.M.C. (40 ORE E.M.C. în ultimul an sau 200 ORE E.M.C. în ultimii 5 ani) – copii diplome (excepţie medicii rezidenţi)
 18. Juramintul lui Hipocrate (ast. 378 din legea 95/2006)
o Avizarea anuală a Certificatului de Membru CMR ( Decizia nr.5/2008- stabilirea cotizației de membru)
  Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 din Legea 95/2006 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv.
Documente necesare:
 1. Certificat de Membru CMR ( in original );
 2. Atestat ORE E.M.C. – original certificate EMC și copii semnate conform cu originalul
 3. Copie dupa asigurare malpraxis
 4. Adeverință salariat
 5. Cotizația de membru achitată la zi
o Actualizarea datelor
Dupa primirea Certificatului de membru este necesar ca medicul sa anunte orice modificare survenita in datele cu care figureaza in evidentele Colegiului Medicilor Iasi.
Actualizarea datelor se face in urma unei cereri personalizate de actualizare, cerere insotita de documentele justificative corespunzatoare:
 1. Schimbarea numelui ( casatorie / divort ) - certificat de Casatorie/ Divort;
 2. Schimbarea domiciliului - copie dupa actul de identitate;
 3. Modificarea mijloacelor de corespondenta ( nu necesita documente justificative);
 • telefon fix
 • telefon mobil
 • e-mail
 1. Modificarea gradului profesional ( obtinerea titlului de medic specialist sau primar ) - copie dupa ordinul de confirmare;
 2. Obtinerea celei de-a doua specialitati - copie dupa ordinul de confirmare;
 3. Obtinerea de competente / supraspecializari - copie dupa certificat;
 4. Obtinerea / modificarea titlului didactic ( asistent, conferentiar, etc ) - adeverinta UMF;
 5. Obtinerea / modificarea titlului in cercetare ( asistent in cercetare, cercetator, etc ) - adeverinta de la locul de munca;
 6. Obtinerea titlului in Doctor in Stiinte Medicale - copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte Medicale;
 7. Modificarea locului de munca - adeverinta de la locul de munca;
 8. Copie dupa Asigurarea de Raspundere Civila.
o Transferul medicilor ( Decizie nr.10/2009- procedura de transferal membrilo CMR)
  Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera in cadrul altui colegiu teritorial in situatiile prevazute de legislatia in vigoare si vor fi luati in evidenta acestuia din urma in baza urmatoarelor documente:
 1. Copie acte de identitate
 2. Copie diploma de licenta
 3. Copie confirmare specialitate/primariat
 4. Copie competente, supraspecializari, doctorat
 5. Copie polita de asigurare malpraxis
 6. 40 ore EMC pe ultimul an (copii diplome)
 7. Adeverinta de la angajatorul din Iasi
 8. Originalul Certificatului de Membru emis de Colegiul Judetean care efectueaza transferul
 9. Nota de transfer
o Continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare (Legea nr.95/2009- art.185, alin.13-14 si art.391, Legea 264/2004- privind organizarea si frunctionarea Academiei de Stiinte Medicale art.10, alin.1, Decizia nr.4/2008 modificata si completata cu Decizia nr.1/2014, Legea 113/2016)  
  Medicii se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex. La cerere, medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute
de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 1. Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare – unități sanitare private
Medicii își pot continua activitatea medicală peste vârsta de pensionare (65 ani) dacă aceasta se desfășoară în unități sanitare private. Continuarea activității se face în baza certificatului de membru al CMR și al avizului anual eliberat de colegiul teritorial unde este înregistrat medicul, pe baza următoarelor documente:
 1. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfășoare exclusiv în unități medicale private;
 2. copie a actului de identitate;
 3. certificatul de sănătate care va conține viza de la medicul psihiatru cu mențiunea “apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea “apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 4. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 5. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni.
 1. Desfășurarea activității peste vârsta de pensionare – unități sanitare publice
În unitățile sanitare publice, inclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activității peste vârsta legală de pensionare poate fi avizată numai la propunerea unității respective, în situații excepționale, adică zone defavorizate sau deficit de personal medical și numai până la ocuparea postului prin concurs. Continuarea activității se face cu avizul Colegiului Medicilor din România, aviz eliberat de colegiul teritorial în care funcționează unitatea medicală, pe baza următoarelor documente:
 1. propunerea în scris a unității sanitare respective ;
 2. cererea medicului, cu menționarea expresă a faptului că este de acord să desfășoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
 3. copie a actului de identitate;
 4. certificatul de sănătate, care să conțină viza unui medic psihiatru, cu mențiunea “apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea “apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate);
 5. copia asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
 6. dovada efectuării a minimum 40 de ore de educație medicală continuă în ultimele 12 luni;
 7. un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unității medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă și care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs și a neocupării lui, precum și precizarea datei următoare în care postul va fi scos din nou la concurs.
o Certificatul de status profesional
Membrii Colegiului Medicilor din Romania luati in evidenta unui colegiu teritorial pot solicita un certificat se status profesional in urmatoarele cazuri: exercitarea profesiei in afara granitelor Romaniei, intocmirea dosarului de inscriere la examen de promovare profesioanal sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic sau infiintarea unui cabinet medical. Documentele necesare eliberarii certificatului de Status profesional Curent sunt:
- Cererea
- Copie dupa Certificatul de Membru avizat la zi
- Adeverinta salariat

o    Preluarea activităţii unui praxis existent în specialitatea medicină de familie/ ale specialități medicale ( Ordinul nr. 1322/ 2.11.2006 – preluarea activității unui praxis existent si Ordonanta nr.68/2008 pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului cu destianția de cabinete medicale)
 1. Notificarea medicului care predă praxisul
 2. Notificarea medicului care preia praxisul
 3. Certificat membru medic care preia praxisul
 4. Notificare medici cu drept de preempţiune cu privire la intenția/ neintenţia de preluare a praxisului
 5. Notificarea institutiei din cadrul în care își desfășoara medicul care preda praxisul activitatea, cu privire la intenția/ neintenţia de preluare a praxisului
 6. Acte Registrul Comerţului de înfiinţare SRL (în cazul în care preluarea se face pe SRL)
o    Cereri de readaptare profesională ( Decizia nr.15/ 25.05.2007)
 1. Cerere
 2. Copie CI
 3. Diploma de Licenţă
 4. Ordin Confirmare Medic Specialist (dacă este cazul )
o    Retragere/ suspendare din evidenţa Colegiului Medicilor Iaşi
 1. Cerere
 2. Certificat Membru – Original (daca se retrage)
II. Avizarea cabinetelor medicale (Ordinul n.153/ 26.02.2003- aprobarea normelor metodologice privind înființarea, organizarea si funcționarea cabinetelor medicale ) Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:
 1. Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de medic). Acestea pot fi infiintate doar de catre medici.
          a. Cabinete medicale individuale – acestea pot fi:
 • De sine statatoare
 • Asociate sau grupate
           b. Societati civile medicale - se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a dispozitiilor Ordinului 153; Ea este reprezentata in relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor. Societatea civila medicala poate fi avizata doar in specialitatile medicilor asociati.

 1. Societati comerciale („S.R.L.-uri medicale") – cu personalitate juridica proprie. Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice (Ordinul 124, art. 15).
 2. Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite) pe baza hotararii organelor de conducere (Ordinul 124, art. 16) . Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico-sanitara infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata.


Documentele necesare obtinerii Avizul Colegiului Medicilor pentru infiintarea unitatilor medicale:

  Cabinet Medical Individual
 1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare;
 2. Copie Certificat de membru CMR a medicului titular si al medicilor angajati;
 3. Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului;
 4. Dovada ca spatiul in care urmeaza sa functioneze unitatea medicala se pot desfasura activitati medicale
 5. Act notarial de preluare praxis in conformitate cu Ordinul Nr. 1322 din 2 noiembrie 2006 ( unde este cazul);
 6. Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 7. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, in concordanta cu serviciile medicale furnizate conf. Ordin 153/2003;
 8. Avizul de principiu eliberat de Departamentul Epidemiologic Iasi;
 9. Declaratie privind programul de lucru de la sediul principal al CMI, precum si cel de la punctele de lucru (unde este cazul);
 10. Declaratie pe propria raspundere cu enumerarea tuturor locurilor de munca/contractelor de colaborare unde presteaza activitate medicala (angajat/colaborator) precum si programul de lucru aferent fiecarui loc de munca ( unde este cazul );
 11. Adeverinta de la alt/alte locuri de munca sau contract/contracte de prestari servicii medicale in derulare cu dovada inregistrarii lor la Directia Finantelor Publice care sa ateste activitatea medicala prestata precum si programul de lucru ( unde este cazul );
 12. Dovada achitariii taxei de infiintare, conform legislatiei.
Documentele vor fi depuse la dosar in conformitate cu ordinea din opis. Documentele vor fi depuse si in varianta electronica.

Societate Civila Medicala
 1. Cererea reprezentantului legal sau a organului de conducere de infiintare;
 2. Actul constitutiv / statut;
 3. Act notarial de preluare praxis in conformitate cu Ordinul Nr. 1322 din 2 noiembrie 2006 ( unde este cazul);
 4. Copie Certificat de membru CMR a medicilor asociati/ angajati / colaboratori;
 5. Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical; schita cabinetului;
 6. Dovada ca spatiul in care urmeaza sa functioneze unitatea medicala este cu destinatie medicala ( unde este cazul );
 7. Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 8. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate conf. Ordin 153/2003;
 9. Avizul de principiu eliberat de Departamentul Epidemiologic Iasi;
 10. Declaratie pe propria raspundere pentru fiecare medic in parte cu enumerarea tuturor locurilor de munca/contractelor de colaborare unde presteaza activitate medicala (angajati/colaboratori) precum si programul de lucru aferent fiecarui loc de munca (unde este cazul);
 11. Adeverinta de la alt/alte locuri de munca sau contract/contracte de prestari servicii medicale in derulare care sa ateste activitatea medicala prestata precum si programul de lucru (unde este cazul);
 12. Contracte de munca ale medicilor angajati cu dovada inregistrarii in REVISAL sau contractele de colaborare ale medicilor care profeseaza in cadrul societatii cu dovada inregistrarii lor la Directia Finantelor Publice;
 13. Fisele de atributii ale posturilor pentru medici;
 14. Dovada achitariii taxei de infiintare, conform legislatiei.
Documentele vor fi depuse la dosar in conformitate cu ordinea din opis. Documentele vor fi depuse si in varianta electronica.

Unitati medico-sanitare cu personalitate juridica (SRL, SA, in comandita, etc)
 1. Cererea reprezentantului legal al unitatii medico-sanitare (administrator/medic in consiliul de administratie);
 2. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de de acordare a personalitatii juridice;
 3. Actul constitutiv / statutul din care sa rezulte obiectul unic de activitate al societatii doar prestarea de serviii medicale precum si faptul ca administratorul sau 1/3 dintre membrii consiliului de administratie sunt medici (art.15 al.1 din OG nr 124/1998); se accepta si activitati conexe actului medical, prevazute in OUG nr 83/2000;
 4. Dovada detinerii / dreptului de folosinta a spatiului, valid;
 5. Dovada ca spatiul in care urmeaza sa functioneze unitatea medicala se pot desfasura activitati medicale;
 6. Regulament de organizare si functionare a societatii;
 7. Copie Certificat de membru CMR a medicilor asociati/ angajati / colaboratori;
 8. Diploma de licenta prin care se atesta calitatea de medic a administratorului societatii sau a celor ce intrunesc 1/3 din membrii consiliului de administratie;
 9. Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 10. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate conf. Ordin 153/2003;
 11. Avizul de principiu eliberat de Departamentul Epidemiologic Iasi;
 12. Declaratie pe propria raspundere pentru fiecare medic in parte cu enumerarea tuturor locurilor de munca/contractelor de colaborare unde presteaza activitate medicala (angajati/colaboratori) precum si programul de lucru aferent fiecarui loc de munca (unde este cazul );
 13. Adeverinta de la alt/alte locuri de munca sau contract/contracte de prestari servicii medicale in derulare care sa ateste activitatea medicala prestata precum si programul de lucru (unde este cazul);
 14. Contracte de munca ale medicilor angajati cu dovada inregistrarii in REVISAL sau contractele de colaborare ale medicilor care profeseaza in cadrul societatii cu dovada inregistrarii lor la Directia Finantelor Publice;
 15. Fisele de atributii ale posturilor pentru medici;
 16. Dovada achitariii taxei de infiintare, conform legislatiei.
Documentele vor fi depuse la dosar in conformitate cu ordinea din opis. Documentele vor fi depuse si in varianta electronica.

Fundatii / Organizatii nonprofit
 1. Cererea reprezentantului legal al unitatii medico-sanitare (administrator/medic in consiliul de administratie);
 2. Hotararea organelor de conducere pentru infiintarea si organizarea, in structura lor, de cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu;
 3. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de de acordare a personalitatii juridice;
 4. Actul constitutiv / statutul din care sa rezulte obiectul unic de activitate al societatii doar prestarea de serviii medicale precum si faptul ca administratorul sau 1/3 dintre membrii consiliului de administratie sunt medici ( art.15 al.1 din OG nr 124/1998 ); se accepta si activitati conexe actului medical, prevazute in OUG nr 83/2000;
 5. Dovada detinerii / dreptului de folosinta a spatiului, valid;
 6. Dovada ca spatiul in care urmeaza sa functioneze unitatea medicala se pot desfasura activitati medicale;
 7. Regulament de organizare si functionare a societatii;
 8. Copie Certificat de membru CMR a medicilor asociati/ angajati / colaboratori;
 9. Diploma de licenta prin care se atesta calitatea de medic a administratorului societatii sau a celor ce intrunesc 1/3 din membrii consiliului de administratie;
 10. Dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale în concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati;
 11. Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, în concordanta cu serviciile medicale furnizate conf. Ordin 153/2003;
 12. Avizul de principiu eliberat de Departamentul Epidemiologic Iasi;
 13. Declaratie pe propria raspundere pentru fiecare medic in parte cu enumerarea tuturor locurilor de munca/contractelor de colaborare unde presteaza activitate medicala (angajati/colaboratori) precum si programul de lucru aferent fiecarui loc de munca (unde este cazul);
 14. Adeverinta de la alt/alte locuri de munca sau contract/contracte de prestari servicii medicale in derulare care sa ateste activitatea medicala prestata precum si programul de lucru (unde este cazul);
 15. Contracte de munca ale medicilor angajati cu dovada inregistrarii in REVISAL sau contractele de colaborare ale medicilor care profeseaza in cadrul societatii cu dovada inregistrarii lor la Directia Finantelor Publice;
 16. Fisele de atributii ale posturilor pentru medici;
 17. Dovada achitariii taxei de infiintare, conform legislatiei.
Documentele vor fi depuse la dosar in conformitate cu ordinea din opis. Documentele vor fi depuse si in varianta electronica.

 1. Fluxul documentelor spre avizare in cadrul Comisiei de Acreditări şi Avizări
 Verificarea și înregistrarea solicitărilor / dosarului cu documente pentru înscierea ca membru/ avizarea anuala a certificatelor de membru/ eliberarea certificatului de status profesional/ avize prelungire activitate,dosarelor pentru înființarea cabinetelor medicale etc la secretariat;
 • transmiterea documentelor către asistenții administrativi pentru verificarea corectitudinii si editarea certificatelor de membru/ certificatelor se status profesional/ avizele de prelungire activitate / adeverințele de membru/ consilierea și verificarea documentelor necesare pentru avizarea unui cabinet medical, SRl etc iar în ceea ce privește cererile depuse la secretariat sunt selectate și transmise catre Biroul executiv (dupa caz) sau Comisiei de Avizări si Acreditări;
 • se discută cererile la şedinţa Biroului Executiv şi se transmit către Comisie rezultatul diverselor solicitări;
 • repartizarea către comisie a tuturor documentelor înregistrare și întocmite spre avizare în ziua ședinței;
 • verificarea, recomandarea dupa caz și avizarea documententelor de către Comisie ;
 • emiterea documentelor semnatede comisie către emitenți sau contactarea emitenților în vederea clarificărilor sau completării dosarelor cu documentele necesare.
 1. Informatizarea procedurilor și integrarea documentelor în cadrul noii platforme a Colegiului Medicilor Iași
 • Procedura electronica nu este definitivata
 • Au loc intilniri periodice pentru implementarea platformei informationale pentru Departamentul Avizari si Acreditari
Coordonator Prof. Dr. Mitu Florin

Membri:
Prof. Florin Mitu
Șef lucrări Dr. Alin Vasilescu
Dr. Camelia Ciobanu
Dr. Bogdan-Mihnea Ciuntu
Dr. Mihaela Buna-Arvinte
Dr. Ovidiu-Eugen Alexinschi
Prof. Dr. Răzvan-Vladimir Socolov
Dr. Decebal Vasincu
Dr. Rodica Moișanu-Costinescu
Dr. Oana-Lucia Miron
Dr. Petru-Romeo Dobrin
Dr. Cipriana Ștefănescu

 

Procedură internă de organizare și funcționare a Comisiei Profesional-Științifice Colegiul Medicilor Iași

Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale medicilor din Jud.Iași, prin programe de educaţie continuă, specializare, stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare.

Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii principale:
a) educaţie profesională continuă;
b) examene şi concursuri;
c) învăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională;
d) practică independentă a profesiei de medic.

a) Educaţie profesională continuă;

Educația medicală continuă face referire la totalitatea activităților planificate de pregatire teoretică si practică desfășurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunatătirii nivelului de cunoștințe, abilități si atitudini profesionale.

Scopul acesteia este creșterea calității actului medical și a nivelului de performanță în practica medicala. Raportându-ne la natura profesiei medicale, putem afirma că acest scop nu poate fi atins decât prin creșterea implicării și a colaborării dintre medicii de familie și medicii de alte specialități și a specialităților medicale între ele.

Formele de educație medicală continuă cuprind atât formele de învățământ postuniversitar medical (inclusiv rezidențiatul, masteratul si doctoratul), formele de educatie permanentă, organizate de intituții acreditate, cu rol educațional, dar și manifestări și activități cu caracter științific (congrese științifice fie naționale, fie internaționale, simpozioane știintifice, sesiuni și seminarii, publicarea de materiale știintifice medicale).

Activitățile de EMC sunt cuantificate prin unități de creditare, unitatea de creditare fiind ora de educație medicală continuă. Creditele EMC se acordă prin raportare la orele efective de activitate de EMC – pentru o oră efectivă se acordă un credit EMC, pentru o zi de activitate efectiva se acorda maximum 6 credite EMC. Evaluarea punctajului profesional al medicului se face periodic, la un interval de 5 ani sau anual în cazul medicilor pensionari.

Astfel, pentru a putea continua să profeseze, medicii trebuie sa obțină anual un anumit număr de credite EMC. Instituția competentă este Colegiul Medicilor din România, care e responsabilă de impunerea unor standarde și criterii de asigurare a calității actului profesional al cadrelor medicale. Numărul minim de credite EMC pe care medicii din România trebuie sa îl strângă este de 200, care pot fi cumulate in decursul a 5 ani ( sau 40 de credite EMC pe an în cazul medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare ,în baza unei cereri de prelungire a activității care se găsește pe site-ul colegiului).

Medicii care nu realizează pe parcusul a 5 ani numărul minim de credite de EMC sunt suspendați din exercițiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv.

De asemenea, conform Deciziei nr. 67 din 09/12/2005 (privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua) participarea la activitățile de EMC trebuie să se axeze pe informații din domeniul de specialitate.

Se admite ca maximum o treime din punctajul minim sa fie reprezentata prin activități educaționale din alte domenii medicale decât specialitatea de bază.

Această necesitate trebuie introdusă gradual prin informarea tuturor membrilor Colegiului Medicilor Iași ( site web, e-mail) și centralizarea la nivelul Colegiului și afișarea în fiecare an a tuturor manifestărilor științifice prevăzute pentru anul respectiv. Concret Colegiul Medicilor Iași va solicita atât UMF Gr.T Popa Iași cât și tuturor organismelor acreditate (spitale universitare ,institute, asociații profesionale etc) lista manifestărilor științifice preconizate până la data de 20 decembrie pentru anul viitor. Această listă va fi popularizată de către Colegiu și va constitui o bază informațională pentru stabilirea la nivelul Comisiei profesional-științifice a necesarului de evenimente și a specialităților deficitare în oferirea de activități educaționale.

Documentele necesare pentru viza anuală a certificatului de membru al Colegiului Medicilor pot fi depuse fizic sau on-line pe platforma Colegiului Medicilor Iași www.colegiulmediciloriasi.ro și vor primi un număr intern de înregistrare.

Solicitantul are obligația depunerii cu minim 10 zile lucrătoare înainte a documentelor în copie xerox lizibilă și cu mențiunea Copie conform cu originalul, data și semnătura solicitantului.

În cazul articolelor științifice , în vederea calculării punctajului, solicitantul va trimite și dovada includerii articolelor respective în anumite baze internaționale de date (BDI, ISI etc).

După parcurgerea etapelor interne de avizare (dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare), solicitantul va primi răspunsul pe adresa de e-mail , iar la cerere, viza anuală poate fi trimisă și Casei Județene de Asigurări de Sănătate Iași.


b) Examene şi concursuri;

în acest scop se va utiliza harta necesarului de medici pe specialități în strânsă colaborare cu DSP și unitățile sanitare

- comisia avizează desfășurarea de concursuri profesionale – în baza solicitării unității și a unei note de fundamentare;

- comisia desemnează medicii care vor face parte din comisiile pentru examene și concursuri din partea Colegiului Medicilor Iași; prin rotație toți membrii Colegiului Medicilor Iași pot fi solicitați să reprezinte Colegiul pe principiul transparenței dar și a asumării active a condiției de membru ( drepturi dar și obligații în conformitate cu statutul);

- comisia calculează la cerere, conform legii ,punctajul EMC pentru membrii Colegiului Medicilor Iași corespunzător anexei 3 în vederea participării la concursuri . În cazul articolelor științifice , în vederea calculării punctajului, solicitantul va trimite și dovada includerii articolelor respective în anumite baze internaționale de date (BDI, ISI etc).

Pentru a putea fi procesată și a primi calculul punctajului ,solicitantul are obligația depunerii cu minim 10 zile lucrătoare înainte a documentelor în copie xerox lizibilă și cu mențiunea Copie conform cu originalul, data și semnătura solicitantului.


c) Invăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională;

-comisia sprijină prin implicare directă precum și prin toate mijloacele învățământul medical și alte forme de pregătire prin cooperare strânsă cu instituțiile de învățământ superior și alte organisme profesionale sau parteneri acreditați de către CMR.


d) Practică independentă a profesiei de medic.

– Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ poate elabora ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competenţe ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală poate fi delegată asociaţiilor profesional-ştiinţifice ale medicilor.

Concret, Comisia Profesional-Științifică lansează inițiativa elaborării Protocoalelor terapeutice integrate pentru principalele afecțiuni întâlnite în practica medicală curentă pentru fiecare specialitate medicală. Inițiativa vizează stabilirea jaloanelor derivate din practica medicală, adaptată realităților de asistență medicală , cu scopul declarat de tratare optimă și unitară a cazurilor în perspectiva finanțării ajustate pe criteriile medicinei bazate pe dovezi.

Pentru abordarea unitară a subiectelor, subcomisiile vor primi un model de redactare cuprinzând modalitatea și itemii de urmărit pentru completarea (într-o ordine respectând gândirea medicală) pașilor de urmat privind investigațiile necesare, diagnosticul și recomandările de tratament pe grade de evidență științifică.
În scopul creşterii performanţei serviciilor de sănătate, Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare şi asigurare a calităţii pregătirii profesionale, cum ar fi: acreditare, standardizare, certificare a calităţii, protocoale de practică profesională.

– Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ analizează, în funcţie de necesitate, studii de analiză ocupaţională în domeniile medicale de specialitate în vederea stabilirii de standarde ocupaţionale şi delimitării competenţelor profesionale în virtutea titlurilor oficiale de calificare în medicină, potrivit Nomenclatorului de specialităţi medicale şi Catalogului de atestate de studii complementare.

– În realizarea competenţelor sale, Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ îndeplineşte şi următoarele activităţi:
a) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de perfecţionare profesională din ţară sau din străinătate;
b) sprijină organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice;
c) elaborează programe şi standarde de evaluare profesională periodică;
d) va colabora cu UMF Gr.T.Popa , societățile profesionale, DSP la stabilirea numărului anual de locuri în unitățile de învățământ superior.


  Procedura de lucru în Comisia Profesional-științifică lucru privind avizarea manifestărilor științifice

Documentele necesare în vederea avizării de către Comisie (anexele 3 și 6) vor fi aduse și înregistrate cu minim 45 de zile înaintea datei desfășurării evenimentului științific.

Justificarea organizării evenimentului profesional va fi una detaliată(nu doar formală) , cu argumente de ordin științific și cu evidențierea oportunității și updatării cunoștințelor pentru categoriile profesionale bine precizate care doresc să participe.

Nu vor fi primite spre analiză dosare incomplete/neînregistrate.

La prima ședință a Comisiei, acestea vor fi analizate pe baza unor criterii de performanță după modelul peer-review, urmărindu-se ca organizatorul evenimentului să fie acreditat de către Colegiul Medicilor din România, lectorii să aibă calificările și experiența pentru a susține tematica, conținutul științific să fie adecvat și în concordanță cu obiectivele evenimentului.

În acest sens, în maxim 7 zile de la terminarea evenimentului științific se va depune la CM Iași formularele de feed-back completate de participanți (anexa 9), după caz chestionarele de evaluare a cunoștințelor și suportul de curs (caiet de rezumate,pe suport digital etc.) în vederea analizei de către Comisia profesional-științifică și a îmbunătățirii continue a standardelor de calitate a manifestărilor științifice creditate de CMR.

Comunicarea și contactul cu furnizorii de educație medicală se va realiza pe e-mail/fax/platforma informatică și eventual telefonic în cazul existenței unor neclarități.

Coordonator: Prof. Dr. Vasile-Liviu Drug
Dr. Anca Deleanu
Dr. Valentin Munteanu
Dr. Mihai Grigoraș
Dr. Mirela Grigorovici
Dr. Angela Dașchevici
Dr. Ionuț Nistor
Dr. Dragoș Hoescu
Dr. Ciprian Vornicu
Dr. Mihaela-Dana Turliuc
Membri:
Dr. Marius Gabriel Dabija
Prof. Dr. Ioana Grigoraș
Prof. Dr. Cristina Gavrilovici
Dr. Răzvan Florentin Miftode
Dr. Grigore Florin Moldovan
Dr. Aurel Condrea
Dr. Mariana Doina Bunescu
Prof. Dr. Răzvan-Vladimir Socolov
Dr. Maria Ioniță
Dr. Anton Knieling
Coordonator Dr. Ciprian-Ovidiu Vornicu
Membri:
Prof. Dr. Florin Mitu
Prof. Dr. Vasile-Liviu Drug
Dr. Rodica Moișanu-Costinescu
Dr. Oana-Lucia Miron
Dr. Ciprian-Ovidiu Vornicu

Copyright Colegiul Medicilor Iasi 2020. Toate drepturile rezervate. Marketing medical